نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انتشارات علی

بالا