نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

پرندگان

پرندگان
عقب
بالا