نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بیوگرافی شخصیت‌ها

عقب
بالا