نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

صندلی داغ

بالا