نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

کشتی

کشتی
بالا