نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

شطرنج

شطرنج
بالا