نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

کاراته

کاراته
عقب
بالا