نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تیراندازی

تیراندازی
بالا