نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انتشارات صدای معاصر

بالا