نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

حذف شده

بالا