نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

المپیاد

عقب
بالا