نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مخاطب رمان

بالا