نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

گزارش‌کار

بالا