نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نظرسنجی

بالا