نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

فراخوان

عقب
بالا