نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

فرهنگ مردم ایران

بالا