نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بیوگرافی سیاستمدارن

بالا