نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

هفته‌نامه‌ی یک رمان

عقب
بالا