نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تست‌هوش,معما,چیستان

بالا