نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

همخوانی

بالا