نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد شورای شعر

بالا