نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

شرح وظایف مدیران

بالا