نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تالار گفتمان

بالا