نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بیوگرافی کارکتر فیلم‌ها

عقب
بالا