نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ایرانی

عقب
بالا