نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

انتشارات آداش

بالا