نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

مردگان متحرک ،walking dead

  1. (^_^)Westa(^_^)

    عکس The walking dead

بالا