----اَزْ--حَقیقَتْ‍--تا---بُنْ‍--شُدَنْ‍-----

بالا