مدال‌ها

مدال های انتسابی این مدال ها به صورت انتسابی می باشند و با فعالیت شما در انجمن اهدا خواهند شد
اولین ارسال
این مدال بعد از 50 ارسالی به شما اهدا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 1,100
اولین تشکر
این مدال بعد از 50 تشکربه شما داده خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 1,577
200 تشکر
شما برای 200 تشکر 300 امتیاز دریافت کردید
مجموع مدال‌ها: 1,339
300 تشکر
شما برای 300 تشکر 700 امتیاز به درست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 1,185
400 تشکر
شما برای 400 تشکر 800 امتیاز به دست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 1,094
600 تشکر
شما برای 600 تشکر 1000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 1,009
1000 تشکر
شما برای 1000 تشکر 1500 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 847
2500 تشکر
شما برای 2500 تشکر 3000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 617
8000 تشکر
شما برای 8000 تشکر 5000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 322
10000 تشکر
شما برای ده هزار تشکر 7 هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 284
15000 تشکر
شما برای پانزده هزار تشکر ده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 203
20000 تشکر
شما برای بیست هزار تشکر دوازده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 147
30000 تشکر
شما برای سی هزار تشکر پانزده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 83
40000 تشکر
شما برای چهل هزار تشکر هجده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 45
60000 تشکر
شما برای شصت هزار تشکر بیست هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 19
200 ارسال
شما برای 200 ارسال 200 امتیاز دریافت کردید ه اید.
مجموع مدال‌ها: 642
300 ارسال
شما برای 300 ارسال 300 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 536
450 ارسال
شما برای 450 ارسال 400 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 436
900 ارسال
شما برای 900 ارسال 500 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 277
1500 ارسال
شما برای 1500 ارسال 600 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 158
2500 ارسال
شما برای 2500 ارسال 800 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 73
5000 ارسال
شما برای 5000 ارسال 1000 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 24
7500 ارسال
شما برای 7500 ارسال 1500 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 9
8000 ارسال
شما برای 8000 ارسال 2000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 6
12000 ارسال
شما برای 12000 ارسال 3000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 3
15000 ارسال
شما برای 15000 ارسال 4000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 1
20000 ارسال
شما برای 20000 ارسال 6000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 1
25000 ارسال
شما برای 25000 ارسال 7000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 0
عقب
بالا