مدال‌ها

مدال های انتسابی این مدال ها به صورت انتسابی می باشند و با فعالیت شما در انجمن اهدا خواهند شد
اولین ارسال
این مدال بعد از 50 ارسالی به شما اهدا خواهد شد.
مجموع مدال‌ها: 633
اولین تشکر
این مدال بعد از 50 تشکربه شما داده خواهد شد
مجموع مدال‌ها: 854
200 تشکر
شما برای 200 تشکر 300 امتیاز دریافت کردید
مجموع مدال‌ها: 751
300 تشکر
شما برای 300 تشکر 700 امتیاز به درست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 677
400 تشکر
شما برای 400 تشکر 800 امتیاز به دست اوردید.
مجموع مدال‌ها: 626
600 تشکر
شما برای 600 تشکر 1000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 591
1000 تشکر
شما برای 1000 تشکر 1500 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 511
2500 تشکر
شما برای 2500 تشکر 3000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 379
8000 تشکر
شما برای 8000 تشکر 5000 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 184
10000 تشکر
شما برای ده هزار تشکر 7 هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 160
15000 تشکر
شما برای پانزده هزار تشکر ده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 102
20000 تشکر
شما برای بیست هزار تشکر دوازده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 69
30000 تشکر
شما برای سی هزار تشکر پانزده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 37
40000 تشکر
شما برای چهل هزار تشکر هجده هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 25
60000 تشکر
شما برای شصت هزار تشکر بیست هزار امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 7
200 ارسال
شما برای 200 ارسال 200 امتیاز دریافت کردید ه اید.
مجموع مدال‌ها: 372
300 ارسال
شما برای 300 ارسال 300 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 308
450 ارسال
شما برای 450 ارسال 400 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 253
900 ارسال
شما برای 900 ارسال 500 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 147
1500 ارسال
شما برای 1500 ارسال 600 امتیاز به دست آورده اید.
مجموع مدال‌ها: 83
2500 ارسال
شما برای 2500 ارسال 800 امتیاز به دست اورده اید.
مجموع مدال‌ها: 38
5000 ارسال
شما برای 5000 ارسال 1000 امتیاز به دست آورده اید
مجموع مدال‌ها: 10
7500 ارسال
شما برای 7500 ارسال 1500 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 3
8000 ارسال
شما برای 8000 ارسال 2000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 3
12000 ارسال
شما برای 12000 ارسال 3000 امتیاز دریافت کرده اید.
مجموع مدال‌ها: 3
15000 ارسال
شما برای 15000 ارسال 4000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 1
20000 ارسال
شما برای 20000 ارسال 6000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 0
25000 ارسال
شما برای 25000 ارسال 7000 امتیاز دریافت کرده اید
مجموع مدال‌ها: 0
بالا