نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ﮔﺮﯾﻔﯿﻨﺪﻭﺭ

بالا