نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ﺭﯾﻮﻧﮑﻼﻭ

بالا