نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ﺍﺳﻠﯿﺘﺮﯾﻦ

بالا