نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

ﻫﺎﻓﻠﭙﺎﻑ

عقب
بالا