نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

فایل‌های صوتی کامل شده

بالا