نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تفسیر آهنگ

بالا