نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

موزیک ویدئو

عقب
بالا