نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

داخلی و گوارش

بالا