نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

غدد

عقب
بالا