نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

کتاب شعر

عقب
بالا