نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

معمایی

عقب
بالا