نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد کتاب

عقب
بالا