نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

نقد کتاب

بالا