نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اجتماعی

بالا