نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بررسی نقد منتقدان جهان

بالا