نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

یادمان کتاب

بالا