نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

درخواست تگ رمان، داستان‌کوتاه، فن‌فیکشن

عقب
بالا