نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

بررسی متون

بالا