نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تمرین نویسندگی

عقب
بالا