نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

اشعار درحال ویرایش

عقب
بالا