نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

تمرین و گفتگو

بالا