نویسندگان، مهندسان روح بشریت هستند.

خارجی

عقب
بالا